Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een MPG-berekening worden opgesteld. Hiermee wordt de schaduwprijs berekend van de milieubelasting. In de berekening worden alleen de maatregelen opgenomen waarmee voldaan kan worden aan het bouwbesluit. Extra zonnepanelen die zorgdragen voor een betere energieprestatie dan het bouwbesluit worden buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m². We passen hierbij de nieuwste rekenmethode toe, welke ook gebruikt kan worden voor de aanvraag van de MIA-subsidie. 

Maatstaf voor duurzaamheid van een gebouw

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen (MPG) zal ook een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden om in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.
 
Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

MilieuPrestatie gebouw berekenen

De milieubelasting van materialen kan worden uitgerekend. Hiervoor wordt een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen) gebruikt. Omdat de EPG steeds lager wordt, wordt de MPG van een gebouw steeds belangrijker als maat voor de duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen die gunstig zijn voor de EPG, ongunstig kunnen zijn voor de MPG en omgekeerd.

Dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren bijvoorbeeld de EPG, maar verslechteren de MPG. De milieubelasting van het produceren van een zonnecel is hoog en verhoogt daardoor de MPG. Omdat met een zonnecel elektriciteit wordt geproduceerd, wordt de EPG lager. Over de totale levensduur van een zonnecel, wordt genoeg energie opgewekt om de milieubelasting van de productie te compenseren.

Levensduur en schaduwkosten van materialen

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen, die in een gebouw worden toegepast. Voor het grootste deel is dit het materiaal wat nodig is om het gebouw te bouwen.Materialen worden echter ook onderhouden en vervangen gedurende de levensduur van een gebouw. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de functie van het materiaal. Installaties worden bijvoorbeeld een aantal keer gedurende de levensduur van een gebouw vervangen, kozijnen en muren moeten periodiek worden geschilderd. Ook het type materiaal is belangrijk. Zo zal Europees naaldhout gemiddeld sneller vervangen moeten worden dan (tropisch) hardhout. Materialen die langer mee gaan, hebben niet altijd een lagere milieubelasting. Tropisch hardhout gaat bijvoorbeeld wel langer mee dan Europees naaldhout. De milieubelasting van hardhout is echter veel hoger dan die van Europees naaldhout. De reden hiervoor is dat voor de winning van tropisch hardhout natuur wordt verwoest. Ook als het hout een FSC-keurmerk heeft, is de milieubelasting van tropisch hardhout hoger dan van Europees naaldhout. Dit komt omdat er meer grondstoffen nodig zijn om het hout te produceren en omdat er veel meer milieubelasting door transport is. Al deze aspecten, en meer, worden meegenomen in een MPG-berekening. Om de MPG overzichtelijk te houden, worden alle verschillende manieren waarop het milieu wordt belast samengevoegd in één waarde: de schaduwkosten van een materiaal. Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. Voor een gebouw worden al deze kosten over de gehele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en de oppervlakte van het gebouw.

  • Lees hier hoe MPG wordt berekend.
  • Lees hier meer over de aanscherping van MPG per 1 juli

Bron: RVO.nl - MilieuPrestatie Gebouwen

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact